Artikel 1. Organisatie van de wedstrijd

De MIG Motors BVBA, met maatschappelijke zetel in de Jacques Paryslaan 18, 9940 Evergem, België, ingeschreven onder het nummer BE 0417.891.440, hierna genoemd ‘MIG Motors’, organiseert gratis Wedstrijden zonder enige aankoopverplichting.

  • Elke wedstrijd start op de datum van bekendmaking ervan op de officiële Facebook en/of Instagram accounts van MIG Motors en eindigt op de einddatum vermeld in de desbetreffende Facebook en Instagram post.
  • Alle wedstrijden zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van huidig reglement.
  • MIG Motors is als enige verantwoordelijk voor de wedstrijden die op de website – de officiële Facebook of Instagram account van de wedstrijd worden gepost. MIG Motors organiseert wedstrijden conform de regels die door Facebook worden opgelegd. De ‘MIG Motors’ wedstrijden worden niet gesponsord noch georganiseerd door Facebook of Instagram. Elke wedstrijd wordt hierna de ‘wedstrijd’ genoemd.
  • Door zijn/haar deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer huidig reglement te aanvaarden, met inbegrip van mogelijke latere wijzigingen die door een geval van overmacht bv. kunnen nodig blijken. De deelnemers zullen hiervan voor zover mogelijk op de hoogte worden gebracht.

 

Artikel 2. Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers

Deelname aan de wedstrijd staat open voor elke volwassen natuurlijke persoon (de burgerlijke stand geldt als bewijs) die in België verblijft. Aan de winnaars die niet in België verblijven of de meerderjarige leeftijd (ouder dan 18 jaar) niet hebben bereikt worden geen prijzen toegekend. Deelname aan de wedstrijden is strikt persoonlijk en op naam. MIG Motors houdt geen rekening met enige deelname die voor rekening van een derde werd uitgevoerd. Het MIG Motors behoudt zich het recht om over te gaan tot om het even welke controle die zij nodig acht, in het bijzonder met betrekking tot de identiteit van elke deelnemer met het oog op de naleving van de bepalingen van huidig artikel.


Elke onvolledige deelname en/of deelname die niet conform is aan de bepalingen van huidig reglement, elke niet goedgekeurde deelname of deelname die buiten de opgelegde termijn plaatsvond, wordt niet in aanmerking genomen en zal als nietig worden beschouwd.
Het is aan de deelnemers om ervoor te zorgen dat hun postadres en/of e-mailadres correct is.
Er wordt geen enkele klacht aanvaard indien deze informatie niet juist of slechts tijdelijk is of wanneer een deelnemer om welke reden dan ook zou verhinderd zijn geweest om zijn post te lezen of te ontvangen.
Door zijn deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud alle bepalingen van huidig reglement en van de wetten en regels die van toepassing zijn op de Wedstrijden die in België worden georganiseerd.
Deelname aan de Wedstrijden is verboden aan personeelsleden van MIG Motors.

Artikel 3. Deelname en verloop van de wedstrijd

3.1 Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de wedstrijden gebeurt enkel via de officiële Facebook en Instagram pagina van MIG Motors. De regels tot deelname aan de wedstrijd worden duidelijk uitgelegd op Facebook/Instagram en/of de website. Enkel deze werkwijze wordt beschouwd als zijnde geldig om deel te nemen aan de wedstrijd en een prijs in ontvangst te nemen.
Deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend via de officiële Facebook en/of Instagram pagina van MIG Motors, met uitsluiting van om het even welk ander middel.


3.2 Aanwijzing van de winnaars

De winnaars worden geïdentificeerd op de officiële Facebook en/of Instagram pagina van MIG Motors, zodat ze hun persoonlijke gegevens via een persoonlijk bericht kunnen meedelen teneinde hun prijs in ontvangst te kunnen nemen.
Vanaf de datum van publicatie van de lijst met winnaars op de officiële pagina van Facebook en Instagram van MIG Motors beschikt de geselecteerde deelnemer over 30 kalenderdagen om zijn/haar persoonlijke gegevens te verzenden via een privébericht op de website van de wedstrijd.


In geval de winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, kan deze geen aanspraak meer maken op de prijs zonder dat de verantwoordelijkheid van het MIG Motors hiervoor kan worden ingeroepen.
De prijs wordt niet opnieuw toegekend. Het aantal deelnames is onbeperkt, maar er wordt per natuurlijk persoon en per postadres slechts één enkele prijs toegekend binnen de limieten van het aantal meegedeelde prijzen dat in de posts werd meegedeeld. Alle onjuiste informatie met betrekking tot een deelnemer of zijn/haar persoonsgegevens wordt als nietig beschouwd en verhindert de deelnemer om aanspraak te maken op zijn/haar prijs. In het algemeen worden de deelnames aan de wedstrijden geannuleerd indien ze onvolledig, verkeerd, vervalst werden of indruisen tegen de bepalingen van huidig reglement.
Deelnemers die niet als winnaars uit de bus komen worden niet verwittigd.
De beslissing van de organisator inzake de aanduiding van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

Artikel 4. Prijzen

De prijzen van de wedstrijden worden gepubliceerd op de Facebook, Instagram of website van de wedstrijd.
De winnaars dienen hun gegevens in een privébericht naar het MIG Motors te sturen teneinde hun prijs in ontvangst te kunnen nemen. De levering van de prijs wordt door MIG Motors georganiseerd.
De winnaars ontvangen hun prijs binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de persoonlijke gegevens van de winnaar werden ontvangen. De verzendkosten vallen niet ten laste van MIG Motors.
De prijzen worden onder geen andere vorm toegekend dan deze voorzien in huidig reglement. Er wordt geen enkel ander lot of waarde in speciën toegekend in ruil voor de gewonnen loten.
Mochten de omstandigheden dit vereisen, dan behoudt het MIG Motors zich het recht voor om de wedstrijdloten te vervangen door gelijkaardige loten met dezelfde waarde, zonder dat haar verantwoordelijkheid hiervoor op enigerlei wijze kan worden ingeroepen.
Evenzo wijst MIG Motors alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot enige schade of waardevermindering van de prijs die zou worden veroorzaakt door de winnaar.


De winnaars ontvangen de bevestiging dat ze hun prijs wonnen binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de datum waarop de wedstrijd een einde neemt. De gewonnen prijzen zijn persoonlijk en mogen niet worden doorverkocht.
De prijzen mogen in geen geval vervangen noch geruild worden tegen speciën.
 

Artikel 5. Gratis deelname

Er wordt geen enkel inschrijvingsgeld gevraagd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

MIG Motors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een frauduleus gebruik van de toekenning van de prijzen van een deelnemer.
MIG Motors kan geenszins en in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld indien ze, in geval van overmacht of wanneer dit door de gebeurtenissen gerechtvaardigd is, zich verplicht ziet om de wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden te wijzigen. In geval van overmacht kunnen de wijzigingen aan huidig reglement eventueel worden gepubliceerd tijdens de Wedstrijd. Ze worden dan beschouwd als zijnde een bijvoegsel bij huidig reglement.
Huidig reglement kan te allen tijde door MIG Motors worden gewijzigd onder de vorm van een bijvoegsel of mededeling naar de deelnemers toe.
De voorwaarden van de wedstijd, alsook de prijzen die aan de winnaars worden toegekend, kunnen geenszins aanleiding geven tot enige betwisting.
In ieder geval, als het goede administratieve en/of technische verloop van de wedstrijd wordt verstoord door een ongeoorloofde menselijke tussenkomst of enige andere oorzaak waarop MIG Motors geen greep heeft, behoudt deze laatste het recht om de wedstrijd te onderbreken.
Daarenboven wijst MIG Motors alle verantwoordelijkheid af voor alle incidenten en/of ongevallen die zouden kunnen voortkomen uit het genot van de gewonnen prijs en/of uit het gebruik ervan.
MIG Motors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fraude die een deelnemer pleegt ten aanzien van andere deelnemers.
MIG Motors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fraude of poging tot fraude die leidden tot storingen in de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of beheer van de wedstrijd. Elke vorm van fraude leidt tot de onmiddellijke uitschakeling van de fraudepleger uit de Wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de kennis en de aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internetnetwerk, met inbegrip van de technische prestaties, de reactietijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de onderbrekingsrisco’s, de risico’s verbonden aan de verbinding, het ontbreken aan beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemdingen en de besmettingsrisico’s door eventuele virussen die op het netwerk actief kunnen zijn.
MIG Motors kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen die het internetnetwerk kunnen beïnvloeden, noch voor enig configuratieprobleem of probleem dat zou voortvloeien uit het gebruik van deze of gene browser.
MIG Motors staat niet garant voor een ononderbroken werking van de website, noch voor een foutloze website, noch voor een systematische verbetering van de fouten die zouden worden opgemerkt.
MIG Motors kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële noch immateriële schade die zou worden toegebracht aan de Deelnemers, aan hun informaticamateriaal of aan de bewaarde gegevens. Daarom kan elke rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg dat eruit voortvloeit, in het bijzonder met betrekking tot hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten niet verhaald worden op MIG Motors.

Artikel 7. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die gedurende de hele duur van de Wedstrijd worden verzameld zijn uitsluitend bestemd voor MIG Motors, dienen voor het beheer van de deelnames en worden gebruikt in strikte naleving van het privacy beleid dat raadpleegbaar is op https://www.migmotors.be/privacy-verklaring. 
Overeenkomstig de Belgische wet en het privacy-beleid, raadpleegbaar op: https://www.migmotors.be/wettelijke-bepalingen hebben alle deelnemers recht op toegang tot en verificatie van hun persoonlijke gegevens.
De persoonsgebonden informatie die de deelnemers meedelen maken het voorwerp uit van een computerverwerking die onder de verantwoordelijkheid valt van MIG Motors. De nominatieve informatie met betrekking tot de deelnemers is bestemd om uitsluitend te worden gebruikt door MIG Motors, in het bijzonder door haar commerciële en marketingafdelingen.
Deelnemers beschikken over het recht tot toegang, wijziging, verzet, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die MIG Motors verzamelde.


Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudige schriftelijke aanvraag gericht tot het postadres van MIG Motors BVBA, Jacques Paryslaan 18, 9940 Evergem of elektronisch via privacy@migmotors.be.
Het verzamelen van persoonsgegevens is vereist voor het toekennen van de prijzen.
Bijgevolg worden de deelnemers die voor het einde van de wedstrijd hun recht uitoefenen om hun persoonsgegevens te laten verwijderen beschouwd als deelnemers die aan hun deelname verzaken aangezien het toekennen van hun prijs hierdoor onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 8. Reglement

8.1 Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van huidig reglement in zijn geheel, zonder enige voorwaarde noch voorbehoud.

8.2 Interpretatie van het reglement

Ieder verzoek met betrekking tot de interpretatie van huidig reglement moet schriftelijk worden gericht aan het volgende adres:
MIG Motors, MIG Motors BVBA, Jacques Paryslaan 18, 9940 Evergem, België of door het invullen van het formulier op de contactpagina van de website https://www.migmotors.be/contact/klantendienst. 
Betwiste interpretatie van huidig reglement evenals alle niet voorziene gevallen worden beslecht door een jury die wordt aangeduid door MIG Motors. Elk interpretatieprobleem evenals alle geschillen worden in laatste instantie beslecht door de rechtbanken van Gent waar MIG Motors is gevestigd. Deze Rechtbanken zijn als enige bevoegd.

Artikel 9. Raadpleging

Het reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en is raadpleegbaar op de Website www.migmotors.be. Voor het geval dat een of meerdere bepalingen van huidig reglement nietig of niet van toepassing worden verklaard, blijven alle andere bepalingen van kracht en behouden ze hun draagwijdte.
Alle geschillen die door de wedstrijd ontstaan, worden onderworpen aan een poging om de zaak in der minne te regelen. In het geval er geen akkoord wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van MIG Motors afhangt, behoudens andersluidende publiekrechtelijke bepalingen.
Het volledige reglement werd neergelegd op de maatschappelijke zetel van MIG Motors BVBA, Jacques Paryslaan 18, 9940 Evergem, België waaraan de controle op het goede verloop van de toepassing ervan wordt toevertrouwd.
Enkel het reglement dat bij MIG Motors werd neergelegd is rechtsgeldig.


Bijgewerkt op: 16 juni 2021